OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
Obowiązki informacyjne spółek publicznych nie bez przyczyny uznawane są współcześnie za podstawową gwarancję ładu na rynku kapitałowym. Umożliwiając pozyskanie rzetelnych, pełnych i aktualnych informacji na temat emitentów i ich papierów wartościowych, zapewniają niezbędną do podjęcia odpowiedniej decyzji inwestycyjnej wiedzę, a tym samym niwelują ryzyko z tym związane. Wzrasta dzięki temu ogólne zaangażowanie inwestorów zainteresowanych danym emitentem i jego działalnością.

Usługa skierowana jest do:
- Spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) na rynku NewConnect 
- Spółek notowanych na Catalyst
- Spółek notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 
Zakres świadczonych usług: 
- FCC po rozpoczęciu współpracy przeprowadza dla spółki szkolenie w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych
- FCC wraz ze spółką publiczną współpracuje w zakresie wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO/Rozporządzeniu MF ws. informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów, w tym przygotowania treści projektów raportów bieżących oraz okresowych
- FCC wspiera spółki publiczne w przygotowaniu Walnego Zgromadzenia, w tym przeprowadza szkolenie w zakresie wykonania czynności związanych z organizacją przez spółkę Walnego Zgromadzenia, przygotowania treści projektów ogłoszenia o zwołaniu WZ oraz treści projektów stosownych aktów prawnych i raportów EBI i ESPI
- FCC dla swoich klientów doradza i opracowuje programy motywacyjne dla pracowników i kadry zarządzającej
- FCC prowadzi bieżące doradztwo w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu/na rynku regulowanym, w tym doradztwo w zakresie struktury oraz wypłaty dywidendy/ skupu akcji własnych oraz wspiera i doradza w kontaktach z instytucjami rynku kapitałowego (GPW, KDPW, KNF, domy maklerskie)

sprawdź nas

Dowiedz się,
co możemy zrobić
dla Twojej Firmy.