Doradztwo transakcyjne

Oferta publiczna akcji (IPO, SPO)
IPO (ang. Initial Public Offering) to pierwsza oferta publiczna, czyli pierwsza sprzedaż akcji spółki na rynku publicznym. Z ofertą publiczną wiąże się wprowadzenie po raz pierwszy akcji spółki do obrotu giełdowego. Przedmiotem oferty mogą być zarówno akcje już istniejące (sprzedaż przez akcjonariuszy), jak też nowo emitowane (pozyskanie środków pieniężnych przez spółkę). Przez ofertę publiczną rozumie się udostępnienie, co najmniej 150 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych. Oferta publiczna akcji wiąże się bezpośrednio ze sporządzeniem dokumentu informacyjnego (prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne) oraz zatwierdzeniem go przez Komisję Nadzoru Finansowego. Czas przygotowania oferty trwa od 6 do 9 miesięcy. Oferta publiczna umożliwia dotarcie do szerokiego grona inwestorów, a tym samym pozyskania większych środków.  
 

Korzyści z wprowadzenia spółki na giełdę:
 • dostęp do długoterminowego kapitału – rynek publiczny umożliwia dostęp do szerokiego grona inwestorów (indywidualnych oraz instytucjonalnych); uplasowanie na rynku publicznym w pierwszej ofercie publicznej akcji lub ich kolejnych serii nie wyczerpuje możliwości, jakie daje rynek kapitałowy; emisja akcji w ramach oferty publicznej umożliwia emitentom pozyskanie kapitału na realizację konkretnych inwestycji czy długoterminowej strategii rozwoju;
 • po dopuszczeniu do obrotu giełdowego spółki publiczne zyskują wiarygodność wśród kontrahentów, dostawców, klientów oraz instytucji finansowych; otwartość informacyjna uwiarygodnia spółkę w oczach banków, leasingodawców czy też towarzystw ubezpieczeniowych; udzielając emitentowi kredytu czy poręczenia, bank lub inna instytucja finansowa bazuje na bardzo szerokiej i pełnej dokumentacji, która pozwala obiektywnie ocenić ryzyko kredytowe;
 • spółki giełdowe korzystają z efektu promocji, zwiększenia rozpoznawalności marki oraz jej działalności, produktów i usług; na wszystkich etapach wprowadzenia spółki do obrotu publicznego towarzyszy jej zainteresowanie mediów  oraz inwestorów; spółka publiczna publikując raporty bieżące może mieć dodatkowy wpływ na ilość i jakość nagłaśnianych informacji;
 • notowania giełdowe zapewniają aktualną wycenę wartości spółki, uwzględniając nie tylko bieżącą sytuację przedsiębiorstwa, ale też zawarty w wartości rynkowej akcji ocenę inwestorów na temat przyszłego rozwoju spółki; kwestia wyceny jest szczególnie ważna w przypadku pozyskiwania inwestora strategicznego czy finansowego
 • emitent posiadając płynny, notowany na giełdzie instrument finansowy uzyskuje nowe możliwości „płatnicze" w stosunku do swoich pracowników, w tym kadry zarządzającej; przy wykorzystaniu odpowiednio skonstruowanych programów motywacyjnych spółka może realizować długofalowe programy lojalnościowe, pozwalające zatrzymać wartościową kadrę i osiągać zaplanowane cele;
 • spółki publiczne, dzięki aktualnej wycenie, mogą w szybki i sprawny sposób korzystać z możliwości przeprowadzenia fuzji lub przejęcia innych podmiotów, przeprowadzając podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji.
 
Usługa skierowana jest do:
 • spółek poszukujących finansowania poprzez emisję akcji  o wartości co najmniej kilku, kilkudziesięciu milionów złotych i ich zaoferowanie inwestorom giełdowym w ramach oferty publicznej;
 • Akcjonariuszy rozważających zbycie części posiadanych pakietów akcji poprzez ich zaoferowanie inwestorom giełdowym w ramach oferty publicznej.
 
Zakres świadczonych usług: 
 • FCC wspiera przedsiębiorstwa w zakresie budowy struktury kapitałowej spółki
 • FCC doradza przedsiębiorstwom w wszelkich czynnościach związanych z dostosowaniem firmy do warunków przeprowadzenia oferty publicznej oraz dopuszczeniem do publicznego obrotu
 • FCC doradza w obszarze realizacji przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii rozwoju
 • FCC pełni rolę konsultanta w wyborze odpowiednich podmiotów zaangażowanych w przeprowadzenie oferty publicznej, tj. domy maklerskie, doradcy prawni, audytorzy
 • FCC prowadzi dla emitentów kampanie informacyjną związaną z promocją oferty
 • FCC bierze czynny udział w pracach związanych z przygotowaniem prospektu emisyjnego czy też memorandum informacyjnego 
Oferta prywatna akcji (Private Placement)
 
Przez ofertę prywatną rozumie się ofertę skierowaną do maksymalnie 149 oznaczonych inwestorów (indywidualnych lub/i instytucjonalnych).Przedmiotem oferty prywatnej mogą być zarówno akcje już istniejące (sprzedaż przez akcjonariuszy), jak też nowo emitowane (pozyskanie środków pieniężnych przez spółkę). Z przeprowadzeniem oferty prywatnej wiąże się wybór Autoryzowanego Doradcy oraz sporządzenie dokumentu informacyjnego. Oferta prywatna, w stosunku do oferty publicznej, jest szybsza i tańsza. Czas przygotowania oferty trwa od 1 do 3 miesięcy. Oferta prywatna umożliwia dotarcie do starannie wybranego grona inwestorów.  

Usługa skierowana jest do:
 • spółek poszukujących finansowania poprzez emisję akcji  o wartości rzędu od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych;
 • spółek z sektora małych i średnich przesiębiorstw, posiadających ciekawe i nowe pomysły inwestycyjne;
 
Zakres świadczonych usług: 
 • FCC wspiera przedsiębiorstwa w zakresie budowy struktury kapitałowej spółki
 • FCC doradza przedsiębiorstwom w wszelkich czynnościach związanych z dostosowaniem firmy do warunków przeprowadzenia oferty prywatnej oraz wprowadzeniem do publicznego obrotu
 • FCC doradza w obszarze realizacji przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii rozwoju
 • FCC pełni rolę konsultanta w wyborze odpowiednich podmiotów zaangażowanych w przeprowadzenie oferty prywatnej, tj. autoryzowany doradca, doradca prawny, audytor
 • FCC bierze czynny udział w pracach związanych z przygotowaniem dokumentu informacyjnego 
 
Wezwania i skup akcji
Wezwanie oraz publiczne oferty nabycia akcji pozwalają na nabycie znacznych pakietów akcji spółki giełdowej w transparentny dla rynku kapitałowego sposób. 
 
Zakres świadczonych usług:
 • doradztwo oraz wsparcie dla przedsiębiorców oraz inwestorów zamierzających przejąć lub nabyć znaczące pakiety akcji w spółkach giełdowych
 • doradztwo oraz wsparcie dla spółek giełdowych zamierzających dokonać skupu akcji własnych z rynku giełdowego
 
Fuzje i przejęcia
FCC oferuje, przy współpracy z kancelariami prawnymi, kompleksową obsługę doradczą transakcji typu M&A:
 • sprzedaż firm inwestorom strategicznym lub finansowym
 • fuzje podmiotów gospodarczych
 • wsparcie inwestora w procesie przejęcia spółeki 
 
Corporate finance
Zakres świadczonych usług:
 • Wycena wartości przedsiębiorstwa i projektu
 • Studium wykonalności
 • Biznesplany
 • Analiza finansowa
 • Programy restrukturyzacyjne
 • Analizy atrakcyjności inwestycyjnej sektora oraz strategie wejścia na rynek
 • Due diligence
 

sprawdź nas

Dowiedz się,
co możemy zrobić
dla Twojej Firmy.