Harmonogram publikacji raportów okresowych
Harmonogram publikacji raportów okresowych
Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect/Catalyst, wszyscy emitenci, których rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia, mają obowiązek opublikować harmonogram raportów okresowych do końca stycznia roku następującego po właśnie zakończonym dla nich roku obrotowym.

Jak przygotować taki raport?

Przed przystąpieniem do sporządzenia treści takiego komunikatu bieżącego zawierającego harmonogram publikacji raportów okresowych należy zapoznać się z przepisami, które wskazują ile czasu ma spółka notowana na rynku alternatywnym na prezentację swoich wyników finansowych za dany okres. Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu ASO (§ 6 ust. 9 i 10) na publikację raportu kwartalnego mamy do 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. Termin ten jest taki sam zarówno dla raportów jednostkowych, jak i skonsolidowanych.

Zatem, biorąc kalendarz do ręki łatwo jest ustalić, że dla emitentów, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, raport za IV kwartał 2016 r. może być przekazany najpóźniej w dniu 14 lutego 2017 r.; raport za I kwartał 2017 roku może być przekazany najpóźniej w dniu 15 maja 2017 r.; raport za II kwartał można opublikować najpóźniej w dniu 14 sierpnia 2017 r., zaś raport za III kwartał br. powinien być przekazany nie później niż w dniu 14 listopada 2017 roku.

Ostateczne daty publikacji raportów kwartalnych należy ustalić z działem księgowości. W zależności od specyfiki branży i otoczenia, w których spółka działa można znacząco przyśpieszyć publikację okresowych danych finansowych, co na pewno spotka się z uznaniem inwestorów śledzących notowania emitenta.

Kiedy raport roczny?
Nieco inaczej ma się kwestia publikacji jednostkowego/skonsolidowanego raportu rocznego. Tutaj należy wziąć pod uwagę biegłego rewidenta, który musi dokonać badania sprawozdania finansowego emitenta, na podstawie którego sporządzi stosowny raport oraz opinię. Ponadto, należy wziąć pod uwagę przepisy Kodeksu spółek handlowych (KSH), Ustawę o rachunkowości (która nakazuje sporządzenie sprawozdania w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego), a także walne zgromadzenie akcjonariuszy (WZ), które musi otrzymać to sprawozdanie na minimum 15 dni przed terminem WZ. Jednocześnie, WZ musi zatwierdzić sprawozdanie finansowe w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Należy także zajrzeć do § 6 ust. 11 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO, który wskazuje jasno:
Raport roczny przekazuje się nie później niż pięć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe, a także nie później niż w dniu zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, zawartego w raporcie rocznym.
Powyższy zapis jest nowością wprowadzoną przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a związana jest ona z aktualizacją całego Regulaminu ASO w celu dostosowania go przepisów unijnych (Dyrektywy MAR, MAD i Transparency II), które zaczęły obowiązywać 3 lipca 2016 roku. Oznacza to, że emitenci rynku NewConnect/Catalyst nie mogą przekazać raportu rocznego później niż w dniu 31 maja 2017 roku. Zaś ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, podczas którego będzie zatwierdzane sprawozdanie finansowe, nie może być opublikowane wcześniej niż 31 maja (ale najpierw należy przekazać Raport roczny) i nie później niż  4 czerwca, jeśli miałoby się ono odbyć ostatniego dnia czerwca. Przekroczenie tego terminu będzie stanowić złamanie Art. 53 ustawy o rachunkowości.

O czym jeszcze pamiętać?
Wraz z aktualizacją Regulaminu ASO wprowadzono jeszcze jedną istotną nowość, z której dotąd mogli korzystać jedynie emitenci rynku regulowanego GPW. Spółki notowane na NewConnect mogą oszczędzić sobie pracy i sporządzić jeden raport okresowy mniej. Gdzie tkwi haczyk? Otóż taką ewentualność mogą wybrać tylko ci emitenci, którzy w terminie 80 dni od zakończenia roku obrotowego, przekażą Raport roczny za zakończony rok obrotowy. Zatem, ci którzy chcą odrazu pokazać dane finansowe zbadane przez biegłego rewidenta mogą to zrobić najpóźniej w dniu 21 marca 2017 roku - oczywiście o ile ich rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym oraz o ile poinformują o skorzystaniu z tej możliwości w komunikacie bieżącym prezentującym harmonogram publikacji raportów okresowych.
Na koniec dodamy tylko, że raport bieżący z harmonogramem publikacji raportów okresowych przekazujemy za pomocą systemu EBI.

_________________

Przykładowa treść raportu zawierającego Harmonogram publikacji raportów okresowych w danym roku obrotowym

tytuł:
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

treść:
Zarząd [nazwa spółki] S.A. z siedzibą w [nazwa miasta/miejscowości będącej siedzibą emitenta] podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
jednostkowy raport za IV kwartał 2016 r. - 14 lutego 2017 r.
jednostkowy raport za I kwartał 2017 r. - 15 maja 2017 r.
jednostkowy raport za II kwartał 2017 r. - 14 sierpień 2017 r.
jednostkowy raport za III kwartał 2017 r. - 14 listopad 2017 r.

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2016 zostanie przekazany w dniu 31. maja 2017 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
[imię i nazwisko] - Prezes Zarządu

_______________________
Wskazane powyżej terminy są datami przykładowymi, a nie rekomendowanymi. Każdy emitent powinien sam określić i wyznaczyć terminy publikacji raportów okresowych w danym roku obrotowym, zgodnie ze specyfiką prowadzonej działalności.

 
sprawdź nas

Dowiedz się,
co możemy zrobić
dla Twojej Firmy.